Workshop podpory začínajících učitelů SYPO na SCUP 2022 9. listopadu 2022 – registrace spuštěny

Podpora začínajících učitelů – informace a inspirace z projektu SYPO

Registrace jsou otevřeny v odkaze zde – https://www.npi.cz/vzdelavani/15-vzdelavaci-programy/9436-podpora-zacinajicich-ucitelu-informace-a-inspirace-z-projektu-sypo.

V rámci Mezinárodní vědecká konference studentů doktorských studijních programů budou účastníkům předány aktuální informace z projektu SYPO, který se kromě dalších oblastí věnuje i podpoře začínajících učitelů. V dopolední společné části se účastníci seznámí se zkušenostmi a výsledky z pilotáže Modelu systému podpory začínajících učitelů s cílem inspirovat budoucí učitele i další zainteresované instituce k nastavení adaptačního procesu ve školách. 

V odpolední části si pak účastníci mohou vybrat jeden ze tří paralelně probíhajících workshopů. Počet míst na workshopy je omezen, proto je třeba se v případě zájmu přihlásit přes níže uvedenou nabídku. 

Workshop 1 – Komunikační dovednosti začínajících učitelů, poskytování zpětné vazby – hodnocení výsledků vzdělávání  

Komunikace mezi učitelem a žákem je velice křehká a může poměrně hodně podpořit jejich vzájemný vztah i klima ve třídě, na druhou stranu může i hodně ublížit. Workshop bude zaměřen na poskytování zpětné vazby žákům k výsledkům jejich učení. Společně budeme sdílet své zkušenosti a uvedeme si také některé příklady z praxe. Vyvodíme jejich dopad na žákovo učení a stanovíme si společně pravidla, kterými bychom se chtěli řídit při poskytování zpětné vazby a v prostředí podporujícím učení žáků. 

Workshop 2 – Co je to portfolio

Portfolio je pojem, o kterém se ve školství hodně mluví. V rámci workshopu se na něj podíváme z pohledů žáka a učitele. V rámci žákovského portfolia se zaměříme na jeho tak trochu opomíjenou část – studijní portfolio. Budeme tvořit návrhy, jak se dá studijní portfolio ve výuce využívat a jak by učitel mohl postupovat, když studijní portfolio učí své žáky tvořit. Z pohledu portfolia pedagoga si ukážeme možné přístupy k jeho vedení a argumenty proč portfolio mít. Ukážeme si, jak profesní portfolio využít jako nástroj sebereflexe a hlavně jako nástroj plánování vlastního dalšího profesního rozvoje. 

Workshop 3 – Sebereflexe svých dovedností  

Workshop bude zaměřen na reflexi práce začínajícího učitele prostřednictvím různých sebehodnoticích nástrojů. Bude představen sebehodnoticí dotazník a balanční kruh. Účastníci si vyzkouší oba nástroje, pokusí se reflektovat své silné i slabé stránky, své úrovně jednotlivých kompetencí k pedagogické práci.