Představení řečníků na SCUP 2022 #2 / KEYNOTE SCUP 2022 #2

Intelektuálne štandardy v problematike kritického a morálneho myslenia

doc. PhDr. PaedDr. Martina Kosturková, PhD.

Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Ústav pedagogiky, andragogiky a psychológie, ul. 17. novembra 1, 080 01 Prešov.

Rozvoj mravne rozumného jedinca je dlhý a namáhavý. Vyžaduje čas a prax. Ak nemáme na čom stavať, máme veľký problém, pretože miesto v spoločnosti zaberajú intelektuálne neresti, z ktorých vyplýva veľa utrpenia a negatívnych dôsledkov. Používať samotné kritické myslenie nestačí, pretože sa často zneužíva na racionalizáciu egocentrických presvedčení. Naopak, mať len „dobré srdce“ je zasa náchylné na manipuláciu. Tieto nedisciplinované črty sa vyskytujú v mysli človeka prirodzene; vstupuje sa do nich kultivovaním intelektuálnych cností. Práve ony sú tými, ktoré nám umožňujú začať sa správne rozhodovať. Nosnou intelektuálnou cnosťou je rozumnosť (praktická múdrosť – fronésis), ktorú už Aristoteles spojil s pojmom správny úsudok, čím naznačil integritu medzi kritickým a morálnym myslením. Za kardinálnu mravnú cnosť považuje spravodlivosť. Tieto dve cnosti spôsobujú rozvoj ďalších intelektuálnych a mravných cností, vzájomne prepojených. Kritická a morálna myseľ je Svetovým ekonomickým fórom označená za najžiadanejšiu myseľ budúcnosti. Cieľom prednášky je predstaviť integritu kritického a morálneho myslenia prostredníctvom základných indikátorov, ktoré sú potrebné na kreatívne riešenie problémov s plnou morálnou zodpovednosťou. Najdôležitejšie je uvedomiť si vlastnú úroveň intelektuálneho rozvoja a objaviť to myslenie, ktoré nás dostáva do problémov, a to, ktoré nám umožní rásť.

Kľúčové slová: intelektuálne a mravné cnosti v teóriách, integrita kritického a morálneho myslenia, intelektuálne štandardy, osobný a profesijný rast.