Associate Professor Digby Warren

Associate Professor Digby Warren

Head of the Centre for Professional and Educational Development (CPED) at London Metropolitan University

Biography

English version

Associate Professor Digby Warren has been working in the field of higher education development for over 25 years. His chief area of expertise is curriculum development and associated teaching, learning and assessment processes, about which he has produced over 40 conference papers, published articles and book chapters – with a focus on student diversity issues and transformational approaches.

Currently Head of the Centre for Professional and Educational Development (CPED) at London Metropolitan University, as a consultant member (2004-2008) of the Oxford Centre for Staff and Learning Development he delivered workshops at a number of UK universities, and was also co-editor of conference proceedings for the London series of International Conferences on the Scholarship of Learning & Teaching (2005 to 2010).

On the international front, he played a lead role in the highly-rated EU-funded Tempus project on ‘Quality Assurance through Professional Development’ (2011-2014), using curriculum development as a driver for innovation, and EU Erasmus+ project on ‚Modernisation and Internationalisation of Higher Education‘ (2015-2018).

Digby Warren is co-editor, with Helen Pokorny, of Enhancing Teaching Practice in Higher Education (Sage, 2016) and, with Paul McIntosh, of Creativity in the Classroom: Case Studies in Using the Arts & Humanities in Teaching and Learning in Higher Education (Intellect Books, Bristol; University of Chicago Press, 2013).

Text credit  thank you Associate Professor Digby Warren

 

Publication link

Informace

Pan docent Digby Warren pracuje v oblasti vývoje vysokých škol více než 25 let. Jeho hlavní oblastí odbornosti je vývoj učebních osnov a související procesy výuky, učení a hodnocení, o kterých vytvořil více než 40 konferenčních článků, publikovaných článků a kapitol knih – se zaměřením na problematiku rozmanitosti studentů a na transformační přístupy.

V současné době působí jako vedoucí Centrum odborného a vzdělávacího vývoje (CPED) na Metropolitní univerzitě v Londýně. Dále působil v letech 2004 až 2008 jako konzultant pro Oxfordské centrum pro personál a rozvoj vzdělávání. Kromě jiného vedl semináře a workshopy na řadě univerzit ve Velké Británii, působil jako redaktor  a člen konferenčního výboru pro londýnskou sérii mezinárodních konferencí se zaměřením na podporu stipendií učení a výuky (2005-2010).

Na mezinárodní scéně hrál vedoucí úlohu v projektu Tempus. Tento projekt byl financovaný Evropskou unií a nesl název „Zajišťování kvality prostřednictvím profesního rozvoje“ (2011-2014), který posloužil k rozvoji kurikula jako hnací síly a inovace v dané oblasti a projekt EU Erasmus + na téma „Modernizace a internacionalizace vysokoškolského vzdělávání“ (2015-2018).

Digby Warren je spoluautorka s Helen Pokorny – Zdokonalení výukové praxe ve vysokoškolském vzdělávání (Sage, 2016) a spolu s Paul McIntosh – Kreativita ve třídě: Případové studie o využití umění a humanitních věd ve výuce a učení ve vysokoškolském vzdělávání (Intellect Books, Bristol, University of Chicago Press, 2013).
Publikace

WORKSHOP on 8th of November – morning 9:30-11:00 – by Associate Professor Digby Warren

Registrace / Registration

Prezence účastníků konference a ranní občerstvení / Registration and small morning snack

foyer Pedagogické fakulty / foyer at Pedagogical faculty

8:30

Zahájení konference / Opening speech

Zahájení konference a zahajovací úvodní proslov vážených členů fakulty a paní děkanky / Opening speech by dean of faculty / vice-dean / faculty staff

nová aula / the new auditorium at Pedagogical faculty

09:30

KEYNOTE#1 Associate Professor ALEXANDER KROUGLOV Ph.D.

by Associate Professor Alex Krouglov UCL University London UK & Rezekne Academy of Technologies Latvia

To contextualise or not contextualise in research? Is cross-cultural research possible?

Keynote language is English / Keynote v angličtině.

nová aula / the new auditorium at Pedagogical faculty

09:45

KEYNOTE#2 Drs. ELENA VALBUSA & Huda Al Baker

by Drs. Elena Valbusa & Huda Al Baker Universiteit Utrecht

Inclusion, bridges of integration

Keynote language is English / Keynote v angličtině.

nová aula / the new auditorium at Pedagogical faculty

11:00

KEYNOTE#3 doc. PhDr. Tomáš Janík. Ph.d., M.Ed.

by doc. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D. Masarykova Univerzita Institut výzkumu školního vzdělávání

Transdisciplinární didaktika aneb o sdílení znalostí v učitelské profesi /Transdisciplinary didactics or sharing of knowledge in the teaching profession

Keynote language is Czech / Keynote v češtině.

nová aula / the new auditorium at Pedagogical faculty

12:15

Oběd / Lunch

Menší občerstvení v prostorách fakulty / Lunch

foyer Pedagogické fakulty / foyer at Pedagogical faculty

13:30

Posterové prezentace / Poster presentation

Poster – časový harmonogram výstupů účastníků bude zavěšen na webové stránky po uzavření registrace 28/10/2018.

Poster schedule will be announced after closed registration on 28th of October 2018.

přízemí a 1. poschodí nové budovy Pedagogické fakulty / basement and the first floor at Pedagogical faculty

14:30

Ukončení a volná diskuze / Ending of the day one and discussion

Zakončení prvního dne konference / Ending of the day one and discussion

End of the 1st day of the conference.

Místnost N3/Room N3

18:00

Dopolední workshop #1 Associate Professor Digby Warren London Metropolitan University 9:30-11:00

by Associate Professor Digby Warren London Metropolitan University UK

Využití kreativních metod pro výuku během přípravy v terciálním vzdělávání
Užití kreativních metod k podpoření studenské aktivity během vzdělávání.

In this practical session, we will explore teaching activities that encourage student active learning in Higher Education, and how to design them. We will focus on creative methods and how these can be used in various disciplines to engage students, share cultural perspectives and develop important skills and awareness.

Prosíme Vás doneste si s sebou svůj mobilní telefon, který využijete na jednu z aktivit workshopu. Případně Vám bude na místě zapůjčen tablet či mobilní telefon.

Please take your mobile devices with you :). This workshop is mobile friendly.

Using creative methods to encourage student active engagement in HE learning.

Workshop je v angličtině / Workshop is in English.

Místnost N21 / Room N21

9:30-11:00

Dopolední workshop #2 Associate Professor Francisco Ramos Ph.D. University Jaume I 9:00 – 10:30 – pauza-  10:45 – 12.10 hod

by Associate Professor Francisco Ramos Ph.D.

Workshop How to Present Data / Workshop Jak prezentovat data

Časová osa 9:00 – 10:30 – pauza-  10:45 – 12.10 hod. / Timetable 9:00 – 10:30 – break-  10:45 – 12.10

The first part of the workshop will focus on the following topics regarding the presenting of data:

1. Is important the design? 2. I like that font 3. Are these colors right? 4. The power of images 5. Presenting Data

The second part will lead the students to the practical activities. Students will work with the old presentation they did or used in the past (poster, powerpoint) and modify that presentation following the recommendations they learnt in the first part. Everyone will show the most important modifications they just did to the rest of the classroom having some discussions.

Workshop Jak prezentovat data
První část workshopu bude zaměřena na následující témata týkající se prezentace dat:
1. Je design důležitý? 2. Tento font se mi líbí 3. Hodí se tyhle barvy? 4. Moc obrázků 5. Prezentace dat
V druhé části se budou studenti věnovat praktickým aktivitám. Každý účastník workshopu si s sebou přinese prezentaci, kterou v minulosti používal (poster, power point) a přepracuje ji podle doporučení z teoretické části. Během závěrečné diskuze účastníci předvedou a okomentují svou práci.
Workshop je v angličtině / Workshop is in English

Room N35

09:30-13:00

Dopolední workshop #3 Huda Al Baker Universiteit Utrecht 9:30-10:15

by Huda Albaker

Z Damašku do Nizozemí / A Story from Damascus to the Netherlands

Highlight the importance of diversity in the university and break the stereotype of refugees in Europe.

Workshop je v angličtině / Workshop is in English.

Místnost N25 / Room N25

9:30-10:15

Odpolední workshop #1 Internetová bezpečnost a prevence PhDr. René SZOTKOWSKI, Ph.D. PdF UPOL 11:30-12:30

by PhDr. René SZOTKOWSKI, Ph.D.

Internetová bezpečnost a prevence / Internet safety and prevention in education

Místnost P7 / Room P7

11:30-12:30

Odpolední workshop #2 Realizace výzkumu v mezikulturním kontextu: zkušenosti a reflexe Danping Peng Ph.D. PdF UPOL 11:30-12:30

by Danping Peng Ph.D. ÚPSS PdF UPOL

Realizace výzkumu v mezikulturním kontextu: zkušenosti a reflexe / Conducting research in a cross-cultural context: challenges and reflections

Tento workshop poskytne představu o tom, jak provádět interkulturní doktorský výzkum. V semináři budou představeny výzvy a úvahy v praktických příkladech. Dále budou představeny některé případy v různých kontextech výzkumu.

This workshop will give some idea about how to conduct a cross-cultural research for PhD students. In the workshop, challenges and reflections in practical examples will be introduced. And some cases in different contexts will be presented.
Místnost N25 /Room N25

11:30-12:30

Konec konference / Ending of the conference

Konec konference / Ending of the conference

13:15
back to top