Professor Rosa María Rodríguez IZQUIERDO

Professor Rosa María Rodríguez Izquierdo

Universidad Pablo de Olavide

Jazyk workshopu – angličtina / Please note that the official language of workshop is English.

Workshop – Service learning

Biography

Rosa M. Rodríguez-Izquierdo earned her Ph.D. in Education and Society from University of Seville a in 2002. She is currently a full professor of Education at the Universidad Pablo de Olavide (Seville, Spain). She formerly worked for the University Autónoma, Madrid. She is a social pedagogue who conducts research on multicultural education and teacher training. She has been a visiting Fulbright scholar at Harvard Graduate School of Education (HGSE) and a visiting professor in Australia, and in several European and Latin American Universities. She is a research fellow of the Real Colegio Complutense (RCC) in Harvard since 2005. Her work has focused on inclusive education, citizenship and multicultural education, curriculum reform, teacher’s attitudes toward relevant practices, and the relationship between quality teaching, schools improvement, and social inequality. The prime focus of her work is the relationship between culture and schooling and how the children of immigrants acquire the necessary educational credentials and skills for upward mobility in a globalize world, and experience cultural shifts through the process of migration.She is particularly interested in studying how teachers help students who attain significantly higher levels of schooling than their parents and in understanding how to support quality teaching in systems where access to schooling has expanded rapidly. Her current research focuses on the relationship between teacher quality, educational expansion, and social inequality in Spain.

Workshop na téma – Service learning

Životopis

Rosa M. Rodríguez-Izquierdo získala titul Ph.D. v oboru Vzdělávání a společnost na Univerzitě v Seville v roce 2002. V současné době je profesorkou vzdělávání na Universidad Pablo de Olavide (Sevilla, Španělsko). Dříve pracovala pro University Autónoma v Madridu. Je sociální pedagožkou, která provádí výzkum v oblasti multikulturní výchovy a vzdělávání učitelů. Byla na hostování v zahraničí, a to za pomoci financování Fulbrightovým fondem pro studenty, na Harvardské postgraduální škole (HGSE) a hostující profesorkou v Austrálii a na několika evropských a latinskoamerických univerzitách. Od roku 2005 je vědeckou pracovnicí Real Colegio Complutense (RCC) v Harvardu.
Její práce se zaměřila na inkluzivní vzdělávání, občanské a multikulturní vzdělávání, reformu kurikula, postoje učitelů k relevantním postupům a vztah mezi kvalitní výukou, zlepšováním škol a sociální nerovností. Hlavní náplní její práce je vztah mezi kulturou a školstvím a to, jak děti přistěhovalců získávají potřebné vzdělání a dovednosti pro vzestupnou mobilitu v globalizovaném světě a zažívají kulturní posuny v procesu migrace. Zejména se zajímá o studium, jak učitelé pomáhají studentům, kteří dosahují výrazně vyšší úrovně školního vzdělání než jejich rodiče, a jak porozumět tomu, jak podporovat kvalitní výuku v systémech, kde se přístup ke vzdělávání rychle rozšířil. Její současný výzkum se zaměřuje na vztah mezi kvalitou učitelů, rozšiřováním vzdělávání a sociální nerovností ve Španělsku.

Acknowledgement:
Zdroj textu, fotografie/ text&picture source: http://orcid.org/0000-0002-9432-1280 , https://revistas.upc.edu.pe/index.php/docencia/editorialteam
Photo credit and special thanks to the source from: http://orcid.org/0000-0002-9432-1280 , https://revistas.upc.edu.pe/index.php/docencia/editorialteam
WORKSHOP by Rosa María Rodríguez IZQUIERDO

Workshop by Professor Rosa María Rodríguez Izquierdo

Prezence / Registration

Prezence účastníků konference a ranní občerstvení / Registration and small morning snack

foyer Pedagogické fakulty / foyer at Pedagogical faculty

08:30

Zahájení konference / Opening speech

Zahájení konference a úvodní proslovy / Opening speech

nová aula / the new auditorium at Pedagogical faculty

09:30

KEYNOTE#1 Professor Pandelis KIPRIANOS

by Professor Pandelis Kiprianos the University of Patras & the President of the Hellenic Quality Assurance and Accreditation Agency.

Myšlenky na postavení učitelů v dnešním vzdělávání / Thoughts on teachers‘ position in today education

Keynote language is English / Keynote v angličtině.

nová aula / the new auditorium at Pedagogical faculty

09:45

KEYNOTE#2 Doc. PhDr. Miluše VÍTEČKOVÁ, Ph.D.

by Doc. PhDr. Miluše VÍTEČKOVÁ, Ph.D. Pedagogická fakulta JU Katedra pedagogiky a psychologie

Učitel 21. století při vstupu do profese / Teacher of the 21st century when entering the profession

Keynote language is Czech / Keynote v češtině.

nová aula / the new auditorium at Pedagogical faculty

10:30

KEYNOTE#3 JUDr. Matěj Myška, Ph.D.

by JUDr. Matěj Myška, Ph.D. Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Autorské právo jako výzva pro učitele 21. století / Copyright as a challenge for 21st century teachers

Keynote language is Czech / Keynote v češtině.

nová aula / the new auditorium at Pedagogical faculty

11:15

Oběd / Lunch

Menší občerstvení v prostorách fakulty / Lunch

foyer Pedagogické fakulty / foyer at Pedagogical faculty

12:00

Posterové prezentace / Poster presentation

Časový harmonogram výstupů účastníků – Program 2019 CZ

Poster schedule 2019  – Program 2019 ENG

 

13:00

Přestávka / Break

přestávka / Coffee break

15:00

Odpolední workshop #2 Mgr. Jaromír MAŠTALÍŘ, Ph.D.

by Mgr. Jaromír MAŠTALÍŘ, Ph.D. Faculty of Education Palacky University

Využítí prostředků hi-tech augmentativní a alternativní komunikace (AAK) / Utilization of Hi-tech Augmentative and Alternative Communication (AAK)

místnost N25 / room N25

15:30

Ukončení a volná diskuze / Ending of the day one and discussion

Zakončení prvního dne konference / Ending of the day one and discussion

 

 

17:30

Prezence / Registration

Prezence účastníků konference a ranní občerstvení / Registration and small morning snack

foyer Pedagogické fakulty / foyer at Pedagogical faculty

08:30

Dopolední workshop #1 Professor Rosa María Rodríguez Izquierdo

by Professor Rosa María Rodríguez Izquierdo Universidad Pablo de Olavide

Service learning / Service learning

místnost N21 / room N21

9:30

Dopolední workshop #2 PhDr. Miroslav PROCHÁZKA, Ph.D.

by PhDr. Miroslav PROCHÁZKA, Ph.D. Pedagogická fakulta JU Katedra pedagogiky a psychologie

Pedagogické aspekty hodnocení vysokoškolských studentů / Pedagogical aspects of the evaluation of university students

místnost N25 / room N25

9:30

přestávka / Coffee break

přestávka / Coffee break

11:30

Posterové prezentace / Poster presentation

Časový harmonogram výstupů účastníků – Program 2019 CZ

Poster schedule 2019  – Program 2019 ENG

 

12:00

Ukončení a volná diskuze / Ending of the day two and discussion

Zakončení druhého dne konference / Ending of the day two and discussion

 

 

14:00
back to top