Professor Pantelis KIPRIANOS

Professor Pantelis KIPRIANOS

University of Patras

Jazyk přednášky – angličtina / Please note that the official language of keynote is English.

Keynote – Thoughts on teachers‘ position in today education

During the transition from informal to formal education, symptom and result of the nation-state formation, teachers were supposed to be in the foreground, since one of the main purposes of school was the transmission of basic knowledge and values in order to promote the feeling of belonging to the nation. Teachers were in charge of this task of transmitting that knowledge and those values. Teaching did, therefore, constitute a core element of the process of education. Later and more systematically since the beginning of the twentieth-century educational concern shifted from teaching to learning. Henceforth, more attention was given to the children, their development and their ability to learn actively. This perspective was also reflected in the new aim of education, summarized mainly in the Humboldtian formula to „learn how to learn“, as well as in the principal movements of pedagogy such as „progressive education“, „nouvelle pedagogie“, „Arbeitschule“. The shift from the first paradigm to the second has made credible the belief that teacher’s position in the educational process has been strongly affected and weakened. This attitude has been further strengthened by two other facts, the generalization of schooling and the appearance of new rival sources of knowledge, such as mass media and information technologies. This paper argues that the teacher’s task has changed but not the weekend. It has become more and more complex since it has not been confined to teaching, but also the consideration of a number of parameters of the educational network, including children rearing, family characteristics, the surrounding environment and so on, in order to pave the way to their autonomous learning.

Biography

Pandelis S. Kiprianos is a professor in History of Education and of Political ideas at the University of Patras. Since February 2019, he is the President of the Hellenic Quality Assurance and Accreditation Agency, an independent body that is responsible for quality assurance in higher education at national level.
Professor Kiprianos studied History, Political Sciences and Sociology at the Panteion University of Athens and at the Parisian Universities Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales και Paris II, where he received his PhD. His specializes in comparative history and sociology of education and in education policy. He is a founding member of the Inter-university Network on Higher Education Policy (http://hepnet.upatras.gr /). Professor Kyprianos was a chairman of the Department of Early Childhood Education of the University of Patras, chairman of the Regional Training Centre of Western Greece, member of the council of the Cultural Organization of the municipality of Patras, vice-rector of academic affairs of the University of Patras ( www.upatras.gr/files/ dep_rect_academic_kiprianos.pdf ) and national coordinator in the OECD in education matters (http://www.oecd.org/ education/education-for-a-bright-future-in-Greece) member of the Scientific Committee of the Greek Ministry of Education on the education of refugees.

Přednáška na téma – Myšlenky na postavení učitelů v dnešním vzdělávání

Během přechodu z neformálního na formální vzdělávání, příznaků a výsledků formování národního státu měli být učitelé v popředí, protože jedním z hlavních účelů školy byl přenos základních znalostí a hodnot za účelem podpory pocitu příslušnosti k národu. Učitelé měli na starosti tento úkol předávání těchto znalostí a těchto hodnot. Výuka proto představovala základní prvek procesu vzdělávání. Později a systematičtěji od začátku vzdělávacího problému dvacátého století se změnil z výuky na učení. Od té doby byla věnována větší pozornost dětem, jejich vývoji a schopnosti aktivně se učit. Tato perspektiva se projevila také v novém cíli vzdělávání, shrnutém zejména v humboldtianském vzorci „naučit se, jak se učit“, a také v hlavních směrech pedagogiky, jako je „progresivní vzdělávání“, „nová pedagogika“, „Arbeitschule“. . Posun od prvního paradigmatu k druhému zvýšil důvěru v to, že postavení učitele ve vzdělávacím procesu bylo silně ovlivněno a oslabeno. Tento postoj byl dále posílen dvěma dalšími skutečnostmi, zobecněním vzdělávání a objevováním nových konkurenčních zdrojů znalostí, jako jsou masmédia a informační technologie. Tento dokument tvrdí, že učitelův úkol se změnil, ale ne o víkendu. Stává se stále složitějším, protože se neomezuje pouze na výuku, ale také na zvážení řady parametrů vzdělávací sítě, včetně výchovy dětí, rodinných charakteristik, okolního prostředí atd., aby vydláždilo cestu k jejich autonomnímu učení.

Životopis

Pandelis S. Kiprianos je profesorem dějin pedagogiky a politologie na řecké University of Patras. Od února 2019 je prezidentem Hellenic Quality Assurance and Accreditation Agency, instituce zajišťující kvalitu vysokoškolského vzdělávání na národní úrovni.
Profesor Kiprianos studoval historii, politologii a sociologii na Panteion University v Athénách a na pařížské Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, kde získal titul Ph.D. Specializuje se na srovnávací historii a sociologii vzdělávání a na vzdělávací politiku. Profesor Kyprianos je zakládajícím členem meziuniverzitní sítě pro politiku vysokoškolského vzdělávání (http://hepnet.upatras.gr /), působil jako vedoucí katedry předškolního vzdělávání University of Patras, předseda Regionálního vzdělávacího střediska v západním Řecku, člen rady Kulturní organizace města Patras, prorektor akademických záležitostí University of Patras (www.upatras.gr/files/ dep_rect_academic_kiprianos.pdf), národní koordinátor OECD ve věcech vzdělávání (http://www.oecd.org/ education / education-for-a-bright-future-in- Řecko) a člen vědeckého výboru řeckého ministerstva školství pro vzdělávání uprchlíků.

Zdroj textu, fotografie/ text&picture source: information Professor Pantelis KIPRIANOS & foto
Photo credit and special thanks to the sourceinformation Professor Pantelis KIPRIANOS & foto

KEYNOTE#1 by Professor Pantelis KIPRIANOS

Prezence / Registration

Prezence účastníků konference a ranní občerstvení / Registration and small morning snack

foyer Pedagogické fakulty / foyer at Pedagogical faculty

08:30

Zahájení konference / Opening speech

Zahájení konference a úvodní proslovy / Opening speech

nová aula / the new auditorium at Pedagogical faculty

09:30

KEYNOTE#1 Professor Pandelis KIPRIANOS

by Professor Pandelis Kiprianos the University of Patras & the President of the Hellenic Quality Assurance and Accreditation Agency.

Myšlenky na postavení učitelů v dnešním vzdělávání / Thoughts on teachers‘ position in today education

Keynote language is English / Keynote v angličtině.

nová aula / the new auditorium at Pedagogical faculty

09:45

KEYNOTE#2 Doc. PhDr. Miluše VÍTEČKOVÁ, Ph.D.

by Doc. PhDr. Miluše VÍTEČKOVÁ, Ph.D. Pedagogická fakulta JU Katedra pedagogiky a psychologie

Učitel 21. století při vstupu do profese / Teacher of the 21st century when entering the profession

Keynote language is Czech / Keynote v češtině.

nová aula / the new auditorium at Pedagogical faculty

10:30

KEYNOTE#3 JUDr. Matěj Myška, Ph.D.

by JUDr. Matěj Myška, Ph.D. Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Autorské právo jako výzva pro učitele 21. století / Copyright as a challenge for 21st century teachers

Keynote language is Czech / Keynote v češtině.

nová aula / the new auditorium at Pedagogical faculty

11:15

Oběd / Lunch

Menší občerstvení v prostorách fakulty / Lunch

foyer Pedagogické fakulty / foyer at Pedagogical faculty

12:00

Posterové prezentace / Poster presentation

Časový harmonogram výstupů účastníků – Program 2019 CZ

Poster schedule 2019  – Program 2019 ENG

 

13:00

Přestávka / Break

přestávka / Coffee break

15:00

Odpolední workshop #2 Mgr. Jaromír MAŠTALÍŘ, Ph.D.

by Mgr. Jaromír MAŠTALÍŘ, Ph.D. Faculty of Education Palacky University

Využítí prostředků hi-tech augmentativní a alternativní komunikace (AAK) / Utilization of Hi-tech Augmentative and Alternative Communication (AAK)

místnost N25 / room N25

15:30

Ukončení a volná diskuze / Ending of the day one and discussion

Zakončení prvního dne konference / Ending of the day one and discussion

 

 

17:30

Prezence / Registration

Prezence účastníků konference a ranní občerstvení / Registration and small morning snack

foyer Pedagogické fakulty / foyer at Pedagogical faculty

08:30

Dopolední workshop #1 Professor Rosa María Rodríguez Izquierdo

by Professor Rosa María Rodríguez Izquierdo Universidad Pablo de Olavide

Service learning / Service learning

místnost N21 / room N21

9:30

Dopolední workshop #2 PhDr. Miroslav PROCHÁZKA, Ph.D.

by PhDr. Miroslav PROCHÁZKA, Ph.D. Pedagogická fakulta JU Katedra pedagogiky a psychologie

Pedagogické aspekty hodnocení vysokoškolských studentů / Pedagogical aspects of the evaluation of university students

místnost N25 / room N25

9:30

přestávka / Coffee break

přestávka / Coffee break

11:30

Posterové prezentace / Poster presentation

Časový harmonogram výstupů účastníků – Program 2019 CZ

Poster schedule 2019  – Program 2019 ENG

 

12:00

Ukončení a volná diskuze / Ending of the day two and discussion

Zakončení druhého dne konference / Ending of the day two and discussion

 

 

14:00
back to top