PhDr. Miroslav PROCHÁZKA, Ph.D.

PhDr. Miroslav PROCHÁZKA, Ph.D.

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích – Katedra pedagogiky a psychologie

Jazyk workshopu – čeština / Please note that the official language of workshop is Czech.

Workshop – Pedagogical aspects of the evaluation of university students

The workshop will follow current assessment findings as a process by which we try to capture the values that have been achieved in higher education. The discussion will point out the discrepancies between formative and summative assessment, monitoring what assessment criteria can be identified and what tools for identifying knowledge and verifying student competencies can be used. Let us consider the issue of the outcomes of the evaluations with which we have experience. We will map the use of student knowledge testing, describe the issue of test making, and address the issues of providing verbal feedback to a student.

Biography

He works at the Department of Education and Psychology, PF JU. He specializes in pre-school and social pedagogy, risk behavior prevention, the educational role of the teacher, and last but not least the topics of general pedagogy, history of pedagogy and theory of education. He is a member of the Steering Committee of the Czech Educational Society and the Movement of Collaborating Schools of the Czech Republic, works in the Czech Association of Educational Research and the Association of Adult Education Institutions, is a member of editorial boards in magazines Social Pedagogy, Konteksty Pedagogiczne. He is the author of the monograph Social Pedagogy and other professional studies.

Workshop na téma – Pedagogické aspekty hodnocení vysokoškolských studentů

Workshop bude sledovat současné poznatky o hodnocení jako procesu, kterým se pokoušíme postihnout hodnoty, kterých bylo ve vysokoškolském studiu dosaženo. Diskuze poukáže na rozpory mezi formativním a sumativním hodnocením, bude sledovat to, jaká kritéria pro hodnocení lze identifikovat a jaké nástroje pro zjišťování znalostí a ověřování kompetencí studentů lze používat. Zamyslíme se nad problematikou výstupů z hodnocení, se kterými máme zkušenost. Budeme mapovat používání testování znalostí studentů, popíšeme problematiku tvorby testů a budeme se věnovat otázkám poskytování verbální zpětné vazby studentovi.

Životopis

Působí na katedře pedagogiky a psychologie, PF JU. Odborně se zaměřuje na předškolní a sociální pedagogiku, na problematiku prevence rizikového chování, výchovnou roli učitele, v neposlední řadě i na témata z obecné pedagogiky, dějin pedagogiky a teorie výchovy. Je členem řídícího výboru České pedagogické společnosti a Hnutí spolupracujících škol R, pracuje v České asociaci pedagogického výzkumu a v Asociaci institucí vzdělávání dospělých, je členem redakčních rad v časopisech Sociální pedagogika, Konteksty Pedagogiczne, Bulletin of South State Ural University. Je autorem monografie Sociální pedagogika a další odborných studií.

Acknowledgement:
Zdroj textu, fotografie/ text&picture source: PF JCU
Photo credit and special thank you to source from: PF JCU

Workshop by PhDr. Miroslav PROCHÁZKA, Ph.D.

Prezence / Registration

Prezence účastníků konference a ranní občerstvení / Registration and small morning snack

foyer Pedagogické fakulty / foyer at Pedagogical faculty

08:30

Zahájení konference / Opening speech

Zahájení konference a úvodní proslovy / Opening speech

nová aula / the new auditorium at Pedagogical faculty

09:30

KEYNOTE#1 Professor Pandelis KIPRIANOS

by Professor Pandelis Kiprianos the University of Patras & the President of the Hellenic Quality Assurance and Accreditation Agency.

Myšlenky na postavení učitelů v dnešním vzdělávání / Thoughts on teachers‘ position in today education

Keynote language is English / Keynote v angličtině.

nová aula / the new auditorium at Pedagogical faculty

09:45

KEYNOTE#2 Doc. PhDr. Miluše VÍTEČKOVÁ, Ph.D.

by Doc. PhDr. Miluše VÍTEČKOVÁ, Ph.D. Pedagogická fakulta JU Katedra pedagogiky a psychologie

Učitel 21. století při vstupu do profese / Teacher of the 21st century when entering the profession

Keynote language is Czech / Keynote v češtině.

nová aula / the new auditorium at Pedagogical faculty

10:30

KEYNOTE#3 JUDr. Matěj Myška, Ph.D.

by JUDr. Matěj Myška, Ph.D. Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Autorské právo jako výzva pro učitele 21. století / Copyright as a challenge for 21st century teachers

Keynote language is Czech / Keynote v češtině.

nová aula / the new auditorium at Pedagogical faculty

11:15

Oběd / Lunch

Menší občerstvení v prostorách fakulty / Lunch

foyer Pedagogické fakulty / foyer at Pedagogical faculty

12:00

Posterové prezentace / Poster presentation

Časový harmonogram výstupů účastníků – Program 2019 CZ

Poster schedule 2019  – Program 2019 ENG

 

13:00

Přestávka / Break

přestávka / Coffee break

15:00

Odpolední workshop #2 Mgr. Jaromír MAŠTALÍŘ, Ph.D.

by Mgr. Jaromír MAŠTALÍŘ, Ph.D. Faculty of Education Palacky University

Využítí prostředků hi-tech augmentativní a alternativní komunikace (AAK) / Utilization of Hi-tech Augmentative and Alternative Communication (AAK)

místnost N25 / room N25

15:30

Ukončení a volná diskuze / Ending of the day one and discussion

Zakončení prvního dne konference / Ending of the day one and discussion

 

 

17:30

Prezence / Registration

Prezence účastníků konference a ranní občerstvení / Registration and small morning snack

foyer Pedagogické fakulty / foyer at Pedagogical faculty

08:30

Dopolední workshop #1 Professor Rosa María Rodríguez Izquierdo

by Professor Rosa María Rodríguez Izquierdo Universidad Pablo de Olavide

Service learning / Service learning

místnost N21 / room N21

9:30

Dopolední workshop #2 PhDr. Miroslav PROCHÁZKA, Ph.D.

by PhDr. Miroslav PROCHÁZKA, Ph.D. Pedagogická fakulta JU Katedra pedagogiky a psychologie

Pedagogické aspekty hodnocení vysokoškolských studentů / Pedagogical aspects of the evaluation of university students

místnost N25 / room N25

9:30

přestávka / Coffee break

přestávka / Coffee break

11:30

Posterové prezentace / Poster presentation

Časový harmonogram výstupů účastníků – Program 2019 CZ

Poster schedule 2019  – Program 2019 ENG

 

12:00

Ukončení a volná diskuze / Ending of the day two and discussion

Zakončení druhého dne konference / Ending of the day two and discussion

 

 

14:00
back to top