JUDr. Matěj Myška, Ph.D.

JUDr. Matěj Myška, Ph.D.

Masarykova univerzita v Brně – Ústav práva a technologií – Právnická fakulta

Jazyk přednášky – čeština / Please note that the official language of keynote is Czech.

Keynote – Copyright as a challenge for 21st century teachers

Do you allow your students to teach videos? Do you upload professional articles to e-learning to prepare for the lesson? Do you publish professional articles yourself? Do you make your articles available to other scientists under Creative Commons licenses? Have you ever dealt with the case of plagiarism in final theses? If you answered yes to at least one question, the copyright issue also applies to you.
In the lecture I will focus on the issue of copyright in science, research and teaching. First, I will introduce you to the basic principles and concepts of copyright effective in the Czech Republic. We will look at what is a copyrighted work and how it is protected. I will introduce you to other intangible assets that may be rightfully protected, such as databases and computer programs. I will explain to you what rights to these subjects of protection arise, who can exercise them and how. Then I will focus on the issue of the use of foreign objects – exceptions and limitations of exclusive rights. I will also briefly address the consequences of unauthorized use of the subject of protection. Practically, all these general findings are demonstrated on the so-called „open access“ to science and education. I will conclude the lecture with a view to the future on the changes in the Copyright Act that await us in this area. Do not expect you to leave after this lecture with detailed knowledge of copyright and to always know exactly what and how. I hope, however, that I will be able to refute some general myths in this area, that you will understand the basic principles of how copyright works and will know when it is really necessary to contact a specialist in the field.

Biography

Matěj Myška graduated from the Faculty of Law of Masaryk University (2009). He has been working at the Institute of Law and Technology of the Faculty of Science of Masaryk University since 2010. He currently works as a lecturer and deputy head. He specializes in the field of intellectual property law in the long term. Since 2013 he has been working as a Lawyer of the Center for Technology Transfer of Masaryk University. Since the same year he has been working as Legal Lead Creative Commons Czech Republic.
He holds the Masaryk University Rector’s Award for Outstanding Research Results for Young Scientists under 35 and Editor-in-Chief of the Revue Law and Technology Magazine. It actively participates in solving domestic and European grant projects. He works as a lecturer at the Judicial Academy. He completed a long-term study stay at the University of Vienna and short-term internships at the universities of Göttingen and Vienna.

Přednáška na téma – Autorské právo jako výzva pro učitele 21. století

Pouštíte svým studentům ve výuce videa? Nahráváte studentům do e-learningu odborné články k přípravě na hodinu? Publikujete sami odborné články? Zpřístupňujete své články ostatním vědcům pod licencemi Creative Commons? Řešili jste někdy případ plagiátorství u závěrečných prací? Pokud jste alespoň na jednu otázku odpověděli ano, týká se problematika autorského práva i Vás.
V přednášce se zaměřím na problematiku autorského práva ve vědě, výzkumu a vyučování. Nejprve Vás seznámím se základními principy a pojmy autorského práva účinného v České republice. Podíváme se na to, co je to autorské dílo a jak je chráněno. Představím Vám i další nehmotné statky, které mohou být právem chráněny, jako např. databáze a počítačové programy. Vysvětlím Vám, jaká práva k těmto předmětům ochrany vznikají, kdo je může vykonávat a jakým způsobem. Pak se zaměřím na problematiku užití cizích předmětů ochrany – tedy výjimky a omezení exkluzivních práv. Ve stručnosti se budu věnovat i následkům neoprávněného užití předmětů ochrany. Prakticky pak všechny tyto obecné poznatky demonstruji na tzv. „otevřeném přístup“ k vědě a vzdělávání. Přednášku uzavřu výhledem do budoucna na změny v autorském zákoně, které nás v této oblasti čekají. Nečekejte, že po této přednášce budete odcházet s detailními znalostmi autorského práva a že si vždy budete přesně vědět rady co a jak. Doufám ale, že se mi podaří vyvrátit některé obecné mýty v této oblasti, že pochopíte základní principy fungování autorského práva a budete tušit, kdy už je skutečně potřeba kontaktovat specialistu v oboru.

Životopis

Matěj Myška je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity (2009). Na Ústavu práva a technologií PrF MU působí nepřetržitě od roku 2010. V současné době působí na ústavu působí na pozici odborného asistenta a zástupce vedoucího. Dlouhodobě se specializuje zejména na oblast práva duševního vlastnictví. Od roku 2013 vykonává praxi jako Právník Centra pro transfer technologií Masarykovy univerzity. Od stejného roku působí jako Legal Lead Creative Commons Česká republika.
Je držitelem ceny rektora Masarykovy univerzity za mimořádné výzkumné výsledky pro mladé vědce do 35 let a šéfredaktorem časopisu Revue pro právo a technologie. Aktivně se podílí na řešení tuzemských i evropských grantových projektů. Působí jako lektor na Justiční akademii. Absolvoval dlouhodobý studijní pobyt na Vídeňské univerzitě a krátkodobé stáže na univerzitách v Göttingenu a Vídni.

Acknowledgement:

Zdroj textu, fotografie/ text&picture source: JUDr. Matěj Myška, Ph.D., fotografie
Photo credit and special thanks to the source from: JUDr. Matěj Myška, Ph.D., fotografie

Keynote#3 by JUDr. Matěj Myška, Ph.D.

Prezence / Registration

Prezence účastníků konference a ranní občerstvení / Registration and small morning snack

foyer Pedagogické fakulty / foyer at Pedagogical faculty

08:30

Zahájení konference / Opening speech

Zahájení konference a úvodní proslovy / Opening speech

nová aula / the new auditorium at Pedagogical faculty

09:30

KEYNOTE#1 Professor Pandelis KIPRIANOS

by Professor Pandelis Kiprianos the University of Patras & the President of the Hellenic Quality Assurance and Accreditation Agency.

Myšlenky na postavení učitelů v dnešním vzdělávání / Thoughts on teachers‘ position in today education

Keynote language is English / Keynote v angličtině.

nová aula / the new auditorium at Pedagogical faculty

09:45

KEYNOTE#2 Doc. PhDr. Miluše VÍTEČKOVÁ, Ph.D.

by Doc. PhDr. Miluše VÍTEČKOVÁ, Ph.D. Pedagogická fakulta JU Katedra pedagogiky a psychologie

Učitel 21. století při vstupu do profese / Teacher of the 21st century when entering the profession

Keynote language is Czech / Keynote v češtině.

nová aula / the new auditorium at Pedagogical faculty

10:30

KEYNOTE#3 JUDr. Matěj Myška, Ph.D.

by JUDr. Matěj Myška, Ph.D. Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Autorské právo jako výzva pro učitele 21. století / Copyright as a challenge for 21st century teachers

Keynote language is Czech / Keynote v češtině.

nová aula / the new auditorium at Pedagogical faculty

11:15

Oběd / Lunch

Menší občerstvení v prostorách fakulty / Lunch

foyer Pedagogické fakulty / foyer at Pedagogical faculty

12:00

Posterové prezentace / Poster presentation

Časový harmonogram výstupů účastníků – Program 2019 CZ

Poster schedule 2019  – Program 2019 ENG

 

13:00

Přestávka / Break

přestávka / Coffee break

15:00

Odpolední workshop #2 Mgr. Jaromír MAŠTALÍŘ, Ph.D.

by Mgr. Jaromír MAŠTALÍŘ, Ph.D. Faculty of Education Palacky University

Využítí prostředků hi-tech augmentativní a alternativní komunikace (AAK) / Utilization of Hi-tech Augmentative and Alternative Communication (AAK)

místnost N25 / room N25

15:30

Ukončení a volná diskuze / Ending of the day one and discussion

Zakončení prvního dne konference / Ending of the day one and discussion

 

 

17:30

Prezence / Registration

Prezence účastníků konference a ranní občerstvení / Registration and small morning snack

foyer Pedagogické fakulty / foyer at Pedagogical faculty

08:30

Dopolední workshop #1 Professor Rosa María Rodríguez Izquierdo

by Professor Rosa María Rodríguez Izquierdo Universidad Pablo de Olavide

Service learning / Service learning

místnost N21 / room N21

9:30

Dopolední workshop #2 PhDr. Miroslav PROCHÁZKA, Ph.D.

by PhDr. Miroslav PROCHÁZKA, Ph.D. Pedagogická fakulta JU Katedra pedagogiky a psychologie

Pedagogické aspekty hodnocení vysokoškolských studentů / Pedagogical aspects of the evaluation of university students

místnost N25 / room N25

9:30

přestávka / Coffee break

přestávka / Coffee break

11:30

Posterové prezentace / Poster presentation

Časový harmonogram výstupů účastníků – Program 2019 CZ

Poster schedule 2019  – Program 2019 ENG

 

12:00

Ukončení a volná diskuze / Ending of the day two and discussion

Zakončení druhého dne konference / Ending of the day two and discussion

 

 

14:00
back to top