doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.

doc. Mgr. Štefan CHUDÝ, Ph.D.

Ředitel ÚPSS

Informace

 • riaditeľ UPSS na PdF UP
 • predseda Oborové Rady pro doktorský studijní program Pedagogika a doktorský studijní program Education Pedagogické fakulty UP v Olomouci
 • člen Vedecké rady PdF UP v Olomouci
 • Ďalšie profesionálne aktivity:
  • publikačná a vedeckovýskumná činnosť v oblasti:
  • sociálna pedagogika
  • teória výchovy
  • filozofia výchovy
  • pedeutológia
  • začínajúci učiteľ a jeho kompetencie
  • disciplína a jej filozofické ukotvenie vo výchove

   

  • Vedecké prednášky v oblasti rozvoje kompetencií a spôsobilostí
  • 2007 Člen organizačného výboru medzinárodného seminára Sociální pedagogika v současné společnosti
  • 2009 odborní garant medzinárodnej vedecko – odbornej konferencie  Příprava profesionálů v obranných a bezpečnostních silách
  • Recenzent časopisu e-pedagogium
  • Recenzent časopisu Studia paedagogica
  •  Recenzent časopisu Sociální pedagogika
  • Expertízna činnost pre Grantovú Agentúru Českej Republiky  – oponent žiadostí o granty
  • Expertízna činnost pre Odbor rady pre výskum, vývoj a inovácie – hodnotiteľ publikačnej činnosti v panelu SVH 02 – humanitné vedy
  • Člen vedeckej rady časopisu International Journal of Humanities and Social Science Research (USA)
  • Člen medzinárodného výskumného kolektívu v rámci projektu VOICES (ERASMUS+)

http://www.upss.cz/publikace/

Kulatý stůl by doc. Mgr. Štefan CHUDÝ, Ph.D.

back to top