Associate Professor Alex Krouglov Ph.D.

Associate professor Alex Krouglov Ph.D.

UCL London & Rezekne academy of technologies Latvia

Biography

English version

Dr Alex Krouglov holds his degrees in Translation, Interpreting and Sociolinguistics.  He did his post-doctoral training and research in the field of Language Policy and Planning at the UCL. He has worked as a translator, interpreter, editor, lecturer, assessor, advisor, project coordinator and consultant for numerous universities and international organisations, e.g. UN, UNDP, World Bank, International Criminal Court and various EU agencies.  Before he joined London Metropolitan University in 2007 in the role of an Associate Dean, he worked at the Foreign & Commonwealth Office looking after the training of British diplomatic staff. Alex is currently teaching at the UCL and conducts research as the Leading Researcher in the field of Higher Education at Rezekne Academy of Technologies, Latvia.

Alex published over 100 articles, books and book chapters on issues in Translation/Interpreting, Sociolinguistics, Language Policy and Planning and Higher Education in the UK and overseas. His engagement in various international Higher Education projects in numerous countries covered the topics of Quality Assurance and Enhancement, Employability, Student Engagement and Research. This international involvement in the field of HE led to many publications, for example, his recent chapter Transforming Higher Education in Uzbekistan: From Quality Control to Quality Assurance Culture in the book The Rise of Quality Assurance in Asian Higher Education published by Elsevier.

Acknowledgement:

Text special thank you Dr. Alex Krouglov.
Photo credit and special thank you to source from London Metropolitan University ©LMU

Informace

Pan docent Dr. Alex Krouglov je držitelem titulů v oblasti: překladatelství, tlumočení a sociolingvistiky. Prováděl postdoktorské vzdělávání a výzkum v oblasti jazykové politiky a plánování v UCL. Pracoval jako překladatel, tlumočník, redaktor, přednášející, hodnotitel, poradce, koordinátor projektu a konzultant pro řadu univerzit a mezinárodních organizací, např. OSN, UNDP, Světová banka, Mezinárodní trestní soud a různé agentury EU. Předtím, než nastoupil do Londýnské Metropolitní univerzity v roce 2007 jako docent, pracoval na Úřadu pro zahraniční a společenství, který se staral o výcvik britského diplomatického personálu. Alex v současné době vyučuje na UCL a vede výzkum jako vedoucí vědecký pracovník v oblasti vysokoškolského vzdělávání na Rezekne Academy of Technologies v Lotyšsku.

Alex publikoval více než 100 článků, knih a kapitol knih o otázkách v oblasti překladů / tlumočení, sociolingvistiky, jazykové politiky a plánování a vysokoškolského vzdělávání ve Velké Británii a v zahraničí. Jeho angažovanost v různých mezinárodních projektech vysokého školství v mnoha zemích pokrývala témata zajišťování kvality a vylepšení, zaměstnatelnost, angažovanost studentů a výzkum. Toto mezinárodní zapojení do oblasti vysokoškolského vzdělávání vedlo k mnoha publikacím, např. jeho nedávné kapitole Transformace Vysokoškolského Vzdělávání v Uzbekistánu: Od Kontroly Kvality ke Kultuře Zajišťování Kvality v knize The Rise of Quality Assurance in Asian Higher Education vydané v nakladatelství Elsevier.

Přednáška bude kompletně v angličtině.

KEYNOTE#1 by Associate Professor Alex Krouglov Ph.D.

Registrace

Prezence účastníků konference a ranní občerstvení

foyer Pedagogické fakulty / foyer at Pedagogical faculty

8:30

Zahájení konference

Zahájení konference a zahajovací úvodní proslov vážených členů fakulty a paní děkanky / Opening speech by dean of faculty / vice-dean / faculty staff

nová aula / the new auditorium at Pedagogical faculty

09:30

KEYNOTE#1 Professor ALEX KROUGLOV Ph.D.

by Associate Professor Alex Krouglov UCL University London UK & Rezekne Academy of Technologies Latvia

TOPIC WILL BE ANNOUNCED IN SEPTEMBER / TÉMA BUDE OZNÁMENO V PRŮBĚHU ZÁŘÍ.
Keynote language is English. Keynote v angličtině.

nová aula / the new auditorium at Pedagogical faculty

09:45

KEYNOTE#2 Dr. ELENA VALBUSA & Huda Albaker

by Dr. Elena Valbusa & Huda Albaker Universiteit Utrecht

Inclusion, bridges of integration

nová aula / the new auditorium at Pedagogical faculty

11:00

KEYNOTE#3 doc. PhDr. Tomáš Janík. Ph.d., M.Ed.

by doc. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D. Masarykova Univerzita Institut výzkumu školního vzdělávání

Transdisciplinární didaktika aneb o sdílení znalostí v učitelské profesi

nová aula / the new auditorium at Pedagogical faculty

12:15

Oběd

Menší občerstvení v prostorách fakulty.

foyer Pedagogické fakulty / foyer at Pedagogical faculty

13:30

Posterové prezentace

Poster – časový harmonogram výstupů účastníků bude zavěšen na webové stránky po uzavření registrace 28/10/2018.

Poster schedule will be announced after closed registration on 28th of October 2018.

přízemí a 1. poschodí nové budovy Pedagogické fakulty / basement and the first floor at Pedagogical faculty

14:30

Ukončení a volná diskuze

Zakončení prvního dne konference.

End of the 1st day of the conference.

Místnost N3/Room N3

18:00

Workshop #1 Professor Digby Warren London Metropolitan University

by Associate Professor Digby Warren London Metropolitan University UK

Užití kreativních metod k podpoření studenské aktivity během vzdělávání.

Using creative methods to encourage student active engagement in learning.

Workshop je v angličtině / Workshop is in English.

Místnost bude upřesněno / Room TBA

9:30

Ranní workshop #1 Internetová bezpečnost a prevence

by PhDr. René SZOTKOWSKI, Ph.D.

Internetová bezpečnost a prevence / Internet safety and prevention in education

Místnost P48 / Room P48

9:30

Ranní workshop #2 Realizace výzkumu v mezikulturním kontextu: zkušenosti a reflexe

by Danping Peng Ph.D. ÚPSS PdF UPOL

Realizace výzkumu v mezikulturním kontextu: zkušenosti a reflexe / Conducting research in a cross-cultural context: challenges and reflections

Tento workshop poskytne představu o tom, jak provádět interkulturní doktorský výzkum. V semináři budou představeny výzvy a úvahy v praktických příkladech. Dále budou představeny některé případy v různých kontextech výzkumu.

This workshop will give some idea about how to conduct a cross-cultural research for PhD students. In the workshop, challenges and reflections in practical examples will be introduced. And some cases in different contexts will be presented.
Místnost P42 /Room P42

09:30

Přestávka

přestávka / coffee break (You can buy a coffee at the Coffee Library.)

10:15

Přestávka

přestávka / coffee break (You can buy a coffee at the Coffee Library.)

12:00

Odpolední workshop

by doc. Mgr. Štefan CHUDÝ, Ph.D.

Student doktorského programu na univerzitě / PhD student at the university

Místnost N21 / Room N21

12:15

Konec konference

Konec konference

13:15
[/vc_column][/vc_row]

back to top